یادمان کشتار زندانیان سیاسی دهه شصت در مونترآل – سپتامبر 2015: نماهنگ شاهرخ زمانی

شاهرخ زمانی و بهنام ابراهیم زاده
شاهرخ زمانی و بهنام ابراهیم زاده

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.