جای خالی رفقای از دست رفته ام! – نگاهی زندگی و آثار جانفشان داریوش کایدپور، از: همایون ایوانی

 اگر می ماندند شکوفه باران می شدند درختان بادامی که از تیغ گذشتند اگر می ماندند دهان کودکان پر از … جای خالی رفقای از دست رفته ام! – نگاهی زندگی و آثار جانفشان داریوش کایدپور، از: همایون ایوانی weiterlesen