فراخوان به نیروهای چپ در سراسر جهان: در کنار مبارازت مردم ایران بایستید! ـ

بیانیۀ زیر توسط جمعی از فعالان مستقل و آکادمسین های چپ ایرانی در آلمان، انگلستان و فرانسه در بحبوحۀ قیام … فراخوان به نیروهای چپ در سراسر جهان: در کنار مبارازت مردم ایران بایستید! ـ weiterlesen