ريل‌هاى زير پا، بهروز داودى

عکس از علی دروازه غاری
عکس از علی دروازه غاری
تن مي‌دهى  به  ريل ها
در زير پايت
درست، همانگونه
كه
دل  داده اى
به  عادت هايت
كاش
اسيرِ دلت بودى
تا
برده ى
عادات ات
پاريس – ٤ ژوئيه ٢٠١٧

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.