Kategorie: ناصر مهاجر

از کارهای دستی امیرهوشنگ صفائیان

نگاهی به آثار و نوشته های ناصر مهاجر- 7: کشتار ٦٧، پرده‌ی دوم خرداد ٦٠، پژوهش مشترک مهناز متين- ناصر مهاجر

بزرگداشت كشتار بزرگ زندانيان سياسى ايران در تابستان ١٣٦٧ که در جريان آن چند هزار زندانی، پنهان از همگان به...