هژیر پلاسچی -در میز گرد چگونه سوکوت و دروغ حاکم می شود – ساز و کارها و محصولات ایدئولوژيک حاکم‏ – هفتمین گردهمایی سراسری در براه کشتار زندانیان سیاسی در ایران – آلمان – هانوفر – 2017

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.