هژیر پلاسچی -در میز گرد چگونه سوکوت و دروغ حاکم می شود – ساز و کارها و محصولات ایدئولوژيک حاکم‏ – هفتمین گردهمایی سراسری در براه کشتار زندانیان سیاسی در ایران – آلمان – هانوفر – 2017

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.