گزارش تلویزیون برابری از آغاز هفتمین گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی در ایران

گزارش تلویزیون برابری از آغاز هفتمین گردهمایی سراسری سه روزه پیرامون کشتار زندانیان سیاسی با مضمون و عنوان حافظه تاریخی و جدال علیه سکوت و دروغ و آکسیون مشترک با کانون کنشگران سوسیالیست و دموکرات – هانوفر در محله چپ این شهرعلیه جمهوری اسلامی و تدام سرکوب در ایران

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.