نقدی به درون نه برای نقد برای نقد بلکه برای انتقادی ایجابی، آرش دوست حسین

نقدی به درون* نه برای نقد برای نقد بلکه برای انتقادی ایجابی در روز دوم برگزاری گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان … نقدی به درون نه برای نقد برای نقد بلکه برای انتقادی ایجابی، آرش دوست حسین weiterlesen