گزارش بهنام موسیوند زندانی سیاسی سابق در مورد وضعیت کنونی زندانیان سیاسی در گوهردشت و اعتصاب غذای آنان

زندان
زندان

گزارش بهنام موسیوند زندانی سیاسی سابق در مورد وضعیت کنونی زندانیان سیاسی در گوهردشت و اعتصاب غذای آنان که با سرکوب و ضرب شتم زندانبان همراه بوده است. خواسته زندانیان سیاسی از اعتصاب بازگشت به بند سابق خود، بند 12 گوهردشت، و خروج از بند امنیتی شماره 10 می باشد

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.