اسناد تصویری ششمین گردهمایی سراسری: مجید آزادی – کارگاه بحث در باره سرکوب، مقاومت و مبارزه