مصاحبه رادیو همبستگی ناصر مهاجر در باره کتابِ انوش صالحی، تحت عنوان حماسه سیاهکل و به نام حمید اشرف

طرح از گفتگوهای زندان
طرح از گفتگوهای زندان

مصاحبه رادیو همبستگی با آقای ناصر مهاجر، جامعه شناس و پژوهشگر ارجمند، در باره کتابی آقای انوش صالحی که تحت عنوان حماسه سیاهکل و به نام حمید اشرف منتشر ساخته است را  در لینک زیر می شنوید

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.