پادگفتارهای تسلیم‌طلبی – 6: از سرقت رنگ‌ها تا سرقت سرودهای انقلابی تاریخ مقاومت مردم، همایون ایوانی

تبلیغ و پیشبرد سیاست تسلیم‌طلبی از سوی حاکمان جمهوری اسلامی، بدون تهی و سترون ساختن فرهنگ و ارزش‌های اجتماعی در جامعه، ممکن نیست. سترون ساختن تاریخی، فرهنگی، سیاسی و اخلاقی جامعه از روندهای دائمی … پادگفتارهای تسلیم‌طلبی – 6: از سرقت رنگ‌ها تا سرقت سرودهای انقلابی تاریخ مقاومت مردم، همایون ایوانی weiterlesen