بزرگداشت سعید سلطانپور در خاوران 1996

خاک وتاک، رهیاب

در این دوران تلخی که مرارت ها فراوانند کجا  باید  پناه  آریم ؛ جز آنجایی که  یارانند ؟ اگرخاک است...