تاثیر حماسه سیاهکل بر هنر و ادبیات ایران» فرخ قهرمانی »

متن سخنرانی رفیق فرخ قهرمانی درمراسم بزرگ داشت چهل و چهارمین سالگرد حماسه سیاهکل درگوتنبرگ سوئد قبل از هر چیز … تاثیر حماسه سیاهکل بر هنر و ادبیات ایران» فرخ قهرمانی » weiterlesen