سیاوش سلطانی و شهاب شکوهی: درباره ماجرای مورس در جریان کشتار زندانیان سیاسی در سال 1367

سیاوش سلطانی و شهاب شکوهی در یاد یاران – هفتمین گردهمایی سراسری در باره کشتار زندانیان سیاسی در ایران – آلمان – هانوفر 2017
در باره ماجرای مورس در جریان کشتار زندانیان سیاسی در سال 1367

 

 

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.