گرامی داشت علی اشرف درویشیان در هلند: بخش اول: سخنان افتتاحیه احمد پوری و بدنبال آن، سخن رانی کامل نسیم خاکسار

یاد علی اشرف درویشیان نویسنده متعهد و مبارز، یار صمد و خسرو و... را گرامی می داریم!ـ
یاد علی اشرف درویشیان نویسنده متعهد و مبارز، یار صمد و خسرو و... را گرامی می داریم!ـ

گرامی داشت علی اشرف درویشیان در هلند
بخش اول: سخنان افتتاحیه احمد پوری و بدنبال آن، سخن رانی کامل نسیم خاکسار.
فیلم بردار : مسعود معمار
فیلم ادیتور: مسعود فروزش راد

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.