آواهایی از ناکجاآباد برای ستارگانی بی نام

پيش درآمد لوئيس بونوئل کارگردان اسپانيايي، نماد هنرمندان و روشنفکران اسپانيايي است که با پيروزي فالانژها و روي کارآمدن ژنرال … آواهایی از ناکجاآباد برای ستارگانی بی نام weiterlesen