یادمان کشتار زندانیان سیاسی دهه شصت در مونترآل – سپتامبر 2015: سخنرانی نسیم خاکسار در باره ادبیات داستانی و زندان

نسیم خاکسار از ادبیات مقاومت سخن می گوید
نسیم خاکسار از ادبیات مقاومت سخن می گوید

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.