Prison's Dialogue Blog

زندانی سیاسی آزاد باید گردد

بیانیهٔ ۴۷۶ نفر از نویسندگان و هنرمندان در اعتراض به بازداشت «محمد بم»، خبر بازداشت شهریار گلوانی

کانون نویسندگان ایران خبر از بازداشت شهریار گلوانی در شهر خوی و محمد بم در شهر آبادان می دهند خبر ————————– بیانیهٔ ۴۷۶ نفر از نویسندگان و هنرمندان در اعتراض به...

آسیب شناسی کمپین تعقیب و تلاش برای گرفتن قرارمجرمیت علیه یکی از سردمداران کشتار در دهه ی هفتاد و هشتاد شمسی( 1378-1388) در ایران، یعنی محمود هاشمی شاهرودی

آسیب شناسی کمپین تعقیب و تلاش برای گرفتن قرارمجرمیت علیه یکی از سردمداران کشتار در دهه ی هفتاد و هشتاد شمسی( 1378-1388) در ایران، یعنی محمود هاشمی شاهرودی! در این...