یاد یاران: محمد ابراهیم (تقی) عباسی

محمد ابراهیم (تقی) عباسی رفیق محمد ابراهیم ( تقی) عباسی مبارزی که قلبش برای طبقه خود می تپید در یورش وحشیانه … یاد یاران: محمد ابراهیم (تقی) عباسی weiterlesen