مصاحبه یونگه ولت با همایون ایوانی: جنبش کارگری درایران یک نوزایی را تجربه می کند

پرسش: در حال حاضر لفاظی های جنگی آمریکا علیه ایران شدت گرفته است. اکنون در آلمان اغلب از این تهدیدات … مصاحبه یونگه ولت با همایون ایوانی: جنبش کارگری درایران یک نوزایی را تجربه می کند weiterlesen