فردا

گریه کار ابر است

من و تو با انگشتی چون شمشیر

من و تو با حرفی چون باروت

به عریانی پایان بخشیم

و بگوییم به دنیا به فریادی بلند

عاقبت دیدید ما صاحب خورشید شدیم

رفیق جانفشان فدایی خسرو گلسرخی

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.