نگاه هفته: گزیده ای از رسانه های تصویری سخنرانی نسیم خاکسار در پنجمین گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی در ایران/ و ویدئو کلیپی درباره خاوران و خاورانی ها

طرح از گفتگوهای زندان
طرح از گفتگوهای زندان

ویدئو کلیپ فرزندان آفتاب درباره خاوران

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.