گروگان گیری خمینی

نوشته رابرت دریفوس

ترجمه و ویرایِش دکتر فرهاد زرگر

کتاب گروگان گیری خمینی را از آن جهت ترجمه کردم که هنوز پس از گذشت 36 سال از بقدرت رسیدن خمینی بوسیله امپریالیسم آمریکا و انگلیس دارای مطالب بسیار مهم نا شنیده ایست که مردم ایران بخصوص نیروهای مبارز و انقلابی بیشتر بماهیت جنایتکارانه امپریاللیست ها ودارو دسته خمینی وزد وبندهای پشت وپرده آنها برای ببیراهه بردن قیام مردم ایران و سرکوب نیروهای انقلابی پی خواهند برد. استفاده از ان بهر فرمی برای افشا گری و ارسال به رفقا و دوستان مبارز با ذکر منبع بلا مانع است. وا زتلاش وهمکاری شما سپاس گزارم. با سپاس مجدد : فرهاد زرگر

برای خواندن کتاب به لینک زیر مراجعه کنید

گروگان گیری خمینی