دو شعر از مجید خرمی

عکس از علی دروازه غاری

د رآ سما ن مها جرت

برا ی یا را ن شا عر

سیا ووش میرزا د ه ، عید ی نعمتی

ـ نوا ی نقا ره

ضرب تُوشما ل  .

را ستی یا د تا ن هست

ا وکا رگری بود پا ک با خته  ،

که برپیشا نی کُلاهِ ا یمنی ا ش

بشوخی نوشته بود : نا زش بنا زم  .

کا رگری بود ا و

بروی زین د وچرخه با زنگوله ها  ،

بوق فرما ن را

سرکش می نوا خت  .

همچون سوا ربر رَخش

رکاب می زد ا زمیا ن با زا ر

ا زمیا ن کوچه ها ی کا رگری

ا زمیا ن خا نه ها ی سا زما نی نفت خیز  ،

با شتا ب پیروزمند می گذ شت  .

کود کا ن برا ی ا و، هُورا کشا ن

با بیرق ِبَرند ه گی

د ست تکا ن می د ا د ند  . . .

شا ید کسی خا طره ی ما را

به پا لود ه فروشی آ با د ی

مهما ن کند  .

آ نسوی آ بِ شیرین

د رملتقا ی د شت بلوط  ،

کنا رشعله ها ی گا ز

شا ید کسی ما را بکشا ند

به تما شا ی رقص شورا نگیزکولی  .

شا ید زبا نه ی آ تش

د رعا شقا نه ها

گُربگیرد  .

د رسرود ها ی ما

پرتوی نوری بگیرد  .

ما ا زیا د نمی بریم

چرا نرگس ،شیربُز را

که عطرِ سیر کوهی د ا شت

زیرسا یه ی بویرا حمد ی

می د وشید  .

با را یحه ی کُل خُونگ ها

بَنک ها ورِیمَلک ها

با ترا نه ی قُبا د ی  ،

به روی با فت گبه ی قشقا یی

با نما د ها ویا د ها

ما هنوز سرخوشیم   .

هرچند

ا زا ین د ورها

برا ی رکا ب زد ن ها

د رآ سما ن مها جرت

هنوزتیری به رقا بت

شلیک می شود  .

ا ما شا ید آ نجا

بوی یا د ها ی ما

کنا ر نا ن کُنجد ی تَنور

با خمیرما یه ی د یگری

قوا م بگیرد  . . .

مجید خرّمی

نُهم د سا مبر ،د وهزا روچها رد ه ،

فرا نکفورت  .

***************

شعله ی ا رغوا نِ  این پا ییز

چگونه به اومی گفتم

به جلوه ی دیگری

د وستت می د ا رم   ؟

وقتی د ورا نا رِسرخ ِروی میز

پروانه ها به تمنا

می چرخید ند  .

چگونه به اومی گفتم

چتربزرگ من خیس

روی تا ج ِکا ج با زا ست  ؟

چگونه به اومی گفتم

جیب ها یم پُر ا زپسته بود  ؟

وقتی ما هی لیز

ا زد ست خرس قطبی می گریخت  .

چگونه به اومی گفتم

کُلاهم را د ید م

بسوی آ سما ن ا و پر وا زمی کند  ؟

وقتی ا زپشت پنجره

نگا ه مهربا ن ا و

کبوتری آ بی را

بیتا با نه بد رقه می کرد  .

چگونه به اومی گفتم

آری حسا د ت می ورزم

نا م اورا مثل قند ِجا ن

زیرد ند ا ن می شکنم

با چا ی می نوشم  ؟

وقتی می بینم او

با له ی دریا چه ی قو را

ا ز چند شعرمن

بیشتر د وست می د ا رد  .

چگونه به اومی گفتم

د ا رم می شنوم  ؟

کسی به پشتبا نی حرف ا و

د یگرآهو را رها می سا خت  .

چگونه به اومی گفتم

د وستت می د ا رم  ؟

بزودی برا ی تو می د ا نم

ا رمغا نی د ا رم  .

وقتی می د ید م  ، آ ه !

رنگین کما نِ پرها ی طا ووس

د ست نوازشگراورا می بوسید  .

وقتی مرا بنا م آ شتی می خوانی ،

شعله ی ارغوان این پا ییز

شرا به ی لبریز بها ری نو می شود  .

پَرانداز آ وا یت

هم آغوش ِآ فتا بِ من می شود  .

مجید خرّمی

ششم دسا مبر،دوهزاروچهارده ،

فرانکفورت  .