برنامه تلویزیونی دریچه درگفتگو با محمود خلیلی

Dialogبرنامه تلویزیونی دریچه درگفتگو با محمود خلیلی
برنامه اين هفته ٦سپتامبر
سر كوب عريان
ميهمان برنامه:
محمود خليلى زندانى سياسى دهه شصت و از همكاران گفتگوهاى زندان

برنامه تلویزیونی “دریچه ”
صدایی دیگر براى بى صدایان ، هیچ بودگان
گامى در جهت تقویت بدیل سوسیالیستى
برنامه این هفته ۴ نوامبر:
گفتگوبا یاسمین میظر
“سرمایه”کتابی برای دوران ما
برنامه تلویزیونى اتحاد چپ سوسیالیستی ایرانیان
هر یکشنبه از ساعت ٢ بعد از ظهر به وقت شرق امریکا
ساعت ٨ شب به وقت اروپاى مرکزى
ساعت۹:۳۰ شب به وقت ایران
پخش زنده به مدت یک ساعت از تلویزیون اندیشه
http://andisheh.tv
باز پخش برنامه:
سه شنبه ها ساعت ۷ صبح به وقت شرق امریکا
١بعد از ظهر به وقت اروپاى مرکزى
۲:۳۰بعد از ظهر به وقت ایران
Iransocialist@gmail.com. آدرس تماس