نه کوبانی تنها نیست!!! م

دیروز سنندج تنها بود،

سقز، قروه، بانه، پاوه ،سردشت تنها بود

مهاباد قهرمان با گنبدخونین

خوزستان و انزلی تنها بود

هنگامی که هرطلوع خورشید

خون و خمپاره بر شهرها می پاشید

و ژارژ خواهان سرمایه

برطبل تسلیم طلبی می کوبیدند

دارها و جوخه های مرگ سال 60 تنها بود

و مقاومت در پشت حصارهای سرد زندان

نفس می کشید

زنان و مردان مثله شده تا آخرین

 رمق پایداری می کردند

امروز کوبانی تنها نیست

امروز مقاومت و پایداری تنها نیست

امروز زنان و مردان مثله شده در کوبانی

جهانی شده اند

امروز نژلاها، نسترن ها، مرضیه ها،

مایسا عبدوها، نارین آفرین ها،آرین میرکان ها

سلاح بردوش

سینه سرمایه را نشانه رفته اند تا فردا

سرود کردستان خونین

در مدرسه های کوبانی و کوبا نی های جهان

زمزمه شود

امروز با دیروز یکی نیست

امروز کوبانی تنها نیست

نه کوبانی تنها نیست

محمود خلیلی

مهر ماه 1393