اطلاعيه همبستگي حزب چپ المان – شهر هانوفر با فعالین کارگری ایران

حزب چپ آلمان، هانوفر، لیندن لیمر
حزب چپ آلمان، هانوفر، لیندن لیمر

ه

حزب چپ آلمان، هانوفر، لیندن لیمر

حزب چپ آلمان، هانوفر، لیندن لیمر

با تعجب فراوان در مطبوعات خوانديم كه فعال كارگري يوسف آبخرابات، عضو „كميته هماهنگي براي إيجاد تشكل هاي مستقل كارگري در ايران“ دستگير شده است.
ما اعضاي حزب چپ المان – شهر هانوفر خواهان آزادي فوري يوسف آبخرابات و معالجات فوري پزشكي ايشان هستيم.
حزب چپ آلمان – شهر هانوفر همبستگي خود را باهمه زنان و مردان فعال كارگري إعلام كرده و از همكاران فعال سنديكاها تا آزادي كامل از زندانها حمايت ميكند.

پروانه بكاه و فرانك فرائو
دبيران اول حوزه ليندن – ليمر
حزب چپ آلمان
يازدهم آوريل ٢٠١٥

تذكار:
حوزه ليندن- ليمر حزب چپ المان، بزرگترين حوزه فعال در غرب آلمان است. اين حوزه با همه اعضايش ( ١٥٥ نفر) از مجمع عمومي شهر هانوفر و حومه با ٧٨٠ عضو، خواهان حمايت از كارگران و فعالين كارگري در ايران در آستانه اول ماه مي شد،  كه اين تقاضا نامه با أكثريت آرا در تاريخ يازدهم أوريل ٢٠١٥ به تصويب رسيد.
مسئوليت برگردان به فارسي با
پروانه بكاه،
عضو هيات دبيران شهر هانوفر و دبير اول حوزه ليندن – ليمر حزب چپ آلمان ميباشد.