„زندانی“

عکس از علی دروازه غاری
عکس از علی دروازه غاری

 

IMG_5581

به: „فدایی خلق علی‌ ظریف و مجاهد خلق صفا „

„زندانی

با طراوت چشم ها

با تاولی به پا

و زیرکی نگاه،

از پشت میله ها

          بر این شب شوم

                  که دل نمیکند ز جا

                             به امید آزادی و سوسیالیسم

                                          بنشسته ‌ام به راه.

با تنگدلی زدرد ها

با تحمل زجر و شکنجه ها

با نشست در کسوت -توبه کننده ها-

با خاطراتی چند ز رفقای -همراه-

با حیرت چشم ها

        بر این شب خوفناک

                که دل نمیکند ز جا

                              به امید آزادی و سوسیالیسم

                                          بنشسته ‌ام به راه.

علی‌ دروازه غاری  ژانویه ۱۹۸۷