مردگان خسته سلامی دارند، سیروس کفایی

سیروس کفایی
سیروس کفایی

مردگان خسته سلامی دارند
می ترسم ! …. من می ترسم از بی خوابگی این همه گور
با من بمان ….
مگر نمی دانستی اگر دستی برده نمی شد
ساکنین اتهام
شبگرد سیاره ای نمی شدند تا
حضور و غیاب
استتار چند ضرب و یک راه پیمایی باشد
می ترسم …. می ترسم …. 
می ترسم توقیف حادثه 
مرا در پیشگفتاری زیر گیرد که در آن 
آهستگیهای علامت
باز هم 
به سوسو دوانیده شوند خواه …. یا …. نا خواه .

سیروس کفایی