اسنادی درباره جنبش دادخواهی از ‏چشم انداز رهايی بخش

طرح از گفتگوهای زندان
طرح از گفتگوهای زندان

برای علاقمندان به جنبش دادخواهی از ‏چشم انداز رهايی بخش، اسناد و کتاب های زیر از سوی گفتگوهای زندان انتشار یافته و برای مطالعه بیشتر می توانند به لینکهای زیر مراجعه کنند

جنبش دادخواهی از ‏چشم انداز رهايی بخش

Klicke, um auf CheshmAndaz_Reahaiebakhsh_2012125.pdf zuzugreifen

برای دسترسی به کتاب: جنبش دادخواهی از ‏چشم انداز رهايی بخش اینجا کلیک کنید
نسخه اینترنتی
http://www.dialogt.net/index.php?id=48&tx_ttnews%5Btt_news%5D=239&cHash=334dbd7361a0c98575ee637c6d97e6c6

برای دسترسی به نسخه اینترنتی کتاب: جنبش دادخواهی از ‏چشم انداز رهايی بخش اینجا کلیک کنید

جنبش دادخواهی و چالشهای پیش رو، جلد یک
http://www.dialogt.net//fileadmin/user_upload/Dialog_11_Chalesh_ha.pdf

برای دسترسی به کفتکوهای زندان شماره یازده: جنبش دادخواهی و چالشهای پیش رو، جلد یک، اینجا کلیک کنید

جنبش دادخواهی و چالشهای پیش رو، جلد دوم

Klicke, um auf Dialog_12_Chalesh_ha.pdf zuzugreifen

برای دسترسی به کفتکوهای زندان شماره دوازده: جنبش دادخواهی و چالشهای پیش رو، جلد دوم، اینجا کلیک کنید