کشتار 1367 به روایتی دیگر: همبستگی تا دم مرگ، تا پس از مرگ تا رستاخیز خلق

همبستگی تادم مرگ، تا پس از مرگ تا رستاخیز خلق
همبستگی تادم مرگ، تا پس از مرگ تا رستاخیز خلق

گاه یک عکس یا یک اثر هنری، گویاتر از هزار کلام است ، گویاتر از هزار کتاب و روایت ماست از کشتار زندانیان سیاسی در ایران، در آن سالها، در این روزها، در این لحظات با این دستگیریهای مداوم

تابلویی از منوچهر که به چنین بیان توانایی دست یافته است

همبستگی تادم مرگ، تا پس از مرگ تا رستاخیز خلق

همبستگی تادم مرگ، تا پس از مرگ تا رستاخیز خلق

٦٧
آلچاق لار سيزى آساديلار-
سيزين جان ئيز بايراق اولا، اووجالاركن-

آلچاق لار سيزى گيزلين، ايزسيز تورپاخا ورديلر-
اوجا بايراق قيزيل اولوب، گؤنشه باخاركن-

سيزين گؤزلريزله آلچاق لارا باخيرام-
سيزين بوغازيزنان باغيراركن