گفتگوی امیرجواهری از «رادیو راه کارگر» با میلا مسافر فعال سیاسی و از سخنگویان ششمین گردهمایی

میلا مسافر
میلا مسافر

میلا مسافر، از سخنگویان ششمین گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی در ایران درباره ترکیب کمیته برگزاری و محتوای سیاسی گردهمایی برلین سخن می گوید

خود ویژه گی های نشست سراسری برلین در باره کشتار زندانیان سیاسی در ایران،
گفتگوی امیرجواهری از «رادیو راه کارگر» با میلا مسافر فعال سیاسی و از سخنگویان ششمین گردهمایی
http://www.artin.rivido.de/rd/2015/07/mm28jul.mp3
نشست سراسری برلین در تاریخ ۱۱ تا ۱۳ سپتامبر ۲۰۱۵، برلین برگزار خواهد شد. درباره برنامه ها و معرفی سخنگویان و راه های شرکت در ششمین گردهم آیی سراسری در برلین با میلا مسافر به گفتگو نشستیم

میلا مسافر

میلا مسافر