گفتگوی امیر جواهری با عسل اخوان، از جوان سال ترین سخنگویان گردهمایی سراسری زندانیان سیاسی در برلین

ششمین گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی درایران! 11تا 13 سپتامبر برلین
ششمین گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی درایران! 11تا 13 سپتامبر برلین

گفتگوی امیر جواهری با عسل اخوان از جوان سال ترین سخنگویان یادمان سراسری زندانیان سیاسی در برلین (آلمان پیرامون چگونگی و چرایی برپایی یادمان ، ارزیابی ازکارهای پیشرفته تاحال ، تم ها و ثبت نام و چگونگی مشارکت علاقمندان و خبررسانی به داخل به نسل جوان و خانواده ها