بی بی سی ، تقدیس شکنجه و شکنجه گران، ب شفیع

کاری از مینو خواجه الدین
کاری از مینو خواجه الدین

بی بی سی از قدیمی ترین تریبون های جعل حقایق و خبرپراکنی امپریالیستی است که وظیفه اش اطلاع رسانی های سازمان یافته و طراحی شده با هدف شستشوی مغزی و مسخ افکارعمومی توده های کارگر و فرودست دنیا به نفع طبقه بورژوازی و دولت های این طبقه است. بی بی سی به عنوان گوشه ای از ایفای همین نقش در هفته های اخیر، در شبکه فارسی خود و در برنامه موسوم به پرگار، با بی شرمی و وقاحت غیر قابل توصیفی دست به کار کسب حقانیت برای ساواک «آریامهری» و اعطای مباهات به شکنجه گران این سازمان اختاپوسی شد. تا بوده است آمرین شکنجه و عناصر شکنجه گر در محکمه افکار عمومی ستمکشان و استثمارشوندگان تاریخ افرادی مجرم و مورد تنفر و خشم بوده اند. به همین بابت آنها سعی داشته اند هویت خود را پنهان نگهدارند و جایی آفتابی نشوند، اما برنامه سازان بی بی سی کوشیدند تا برای این مجرمان مورد نفرت انسان ها جواز شرافت جعل کنند واز شکنجه گران دژخیم ساواک اعاده حیثیت نمایند.

دراین برنامه یکی از سرشکنجه گران ساواک بنام احمد فراستی به همراه یک عنصر اطلاعاتی فرومایه رژیم اسلامی تحت عنوان „مورخ“ با نام عرفان قانعی فرد که پس از چاپ اکاذیب علیه نیروهای سیاسی مخالف جمهوری اسلامی در کردستان، و نشر ترهات محسن رضایی پاسدار و اراجیف پرویز ثابتی از رؤسای دژخیم ساواک مدال تاریخنویس کسب کرده است و بالاخره دو نفر از شکنجه شدگان رژیم شاه شرکت داشتند. در رابطه با این نوع برنامه های شبکه های بی بی سی و صدای آمریکا، که برداشت های کذب و مخرب را القاء میکنند تا حافظه تاریخی مردم را مخدوش نمایند ، بطور مختصر به نکاتی اشاره می کنم .

– پس از قیام توده های مردم علیه رژیم سلطنتی در بهمن ماه 1357 خورشیدی و رهسپار شدن رژیم “ آریامهری “ به زباله دان تاریخ ، عناصر ساواک که برای مردم شناخته نشده بودند توسط رژیم جمهوری اسلامی بکار گرفته شدند تا برای سرکوب فعالین جنبش کارگری، انقلابیون کمونیست، مبارزین انقلابی آزادیخواه، فعالین عرصه مبارزه برای احقاق حقوق برابر زنان با مردان یا هر ندای آزادیخواهانه در هر نقطه جغرافیای ایران، ساواک جدید یعنی ساواما را بازسازی نمایند .

مجری برنامه، آقای داریوش کریمی تمام سعی خود را در هدایت شوی چندش آورش کرد، تا “ اثبات “ شود که سازمان جهنمی ساواک رژیم شاه قدرتمند و موفق بوده است ، مزدوران شکنجه گر ساواک محق و مبرا از جنایت ، و کمونیستها ودیگر مبارزین انقلابی دهه پنجاه که در دو سازمان بزرگ مبارزه مسلحانه آنزمان با مبارزه شان قدرت پوشالی رژیم و ساواک شاه را برای توده های مردم برملا کردند و مرگ را در سیاهچالهای رژیم “ آریامهری “ در زیر شکنجه های طاقت فرسای دژخیمان ساواک به سخره گرفتند و بسیاری از آنها در زیر شکنجه و یا در میدانهای اعدام رژیم سلطنتی سرمایه جان باختن ، “ تروریست “ بوده اند .

تصور واهی بخشی از سرمایه داری جهانی و تریبون های این بخش از نوع بی بی سی آن است که با رجوع به ماهیت جنایتکارانه رژیم جمهوری اسلامی و آنچه در طول این 35 سال، در عرصه سرکوب شوراها و تشکلهای کارگری – دستگیری ، شکنجه و اعدام کمونیستها و دیگر آزادیخواهان – لشکر کشی به کردستان – جنگ ارتجاعی هشت ساله – اعدامهای دهه 60 و قتل و عام 67 زندانیان سیاسی – آپارتاید جنسی ، سنگسار زنان و اسید پاشی – آدم ربایی و قتلهای سیاسی و ترور – تخریب محیط زیست و فجایع بی انتهای دیگر ، شاید بتوان کارنامه سراسر جنایت و سرکوب و شکنجه و اعدام و بربریت رژیم شاه را تطهیر کرد. در همین راستاست که دژخیمان ساواک “ آریامهری “ را از سوراخهایشان بیرون می کشند، به آنها امکان می دهند تا لباس کارگزار نظم اجتماعی بپوشند!! «مورخ» گردند، از حقانیت شکنجه دفاع کنند، دژخیمان مدیر و رئیس مخوف ترین شکنجه گاهها را “ شادروان ها “ خطاب نمایند و در همین گذر ادامه بکارگیری ساواکیها توسط رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی را هم موجه جلوه دهند و هم پنهان سازند. تلاش عبثی که عمله و اکره سلطنت از طریق شبکه های امپریالیستی به آن دل خوش کرده اند .

وزارت اطلاعات رژیم که همیشه ترور فیزیکی مخالفین جمهوری اسلامی سرمایه را در دستور کار داشته است ، علاوه براین چندین سال است که پروژه ترور شخصیت انقلابیون دهه پنجاه را دنبال میکند . برنامه پرگار بی بی سی با هدف بغایت مفتضحانه این پروژه همخوانی دارد که وزارت اطلاعات رژیم با همکاری باقیمانده های ساواک رژیم شاه پیش می برند و این نوع گفتگوهای به اصطلاح دمکراتیک هم دراین بین نقش محلل را ایفا میکنند .

همانطور که اشاره کردم دو نفر از زندانیان سیاسی که توسط دژخیمان ساواک در آنزمان شکنجه شده بودند در برنامه پرگار بی بی سی حضور داشتند . به صراحت باید گفت حضور شما آقایون، حضوری بسیار زشت و توجیه ناپذیر است. مگربرنامه پرگار بی بی سی دادگاه صالحه محاکمه فراستی شکنجه گر بوده است که بعنوان شاهد فراخوانده شده اید تا جنایت شکنجه گرمحرز و مستند شود. پیداست که قصد مسئولین بی بی سی ازترکیب افراد در چنین گفتمانهای چندش آورش سوای محکوم ساختن هرمبارزه انقلابی علیه رژیمهای دیکتاتوری سرمایه داری هیچ چیز دیگر نیست ودر این برنامه بطور مشخص اهداف وزارت اطلاعات رژیم اسلامی بورژوازی را دنبال می کرد یا باصطلاح جامه مشروعیت می پوشاند. شماها با شرکت در چنین برنامه ای که توهین مستقیم به کرامت انسانی بود، نشان دادید که ماهیت سیاسی کنونی تان به هیچ پرنسیپ مبارزه انقلابی اتکا ندارد و اهداف ضد انسانی برنامه سازان بی بی سی را در ازای دقایقی جلوی دوربین این رسانه امپریالیستی رفتن حاضر به چشم پوشی هستید و حرمت وشأن مبارزه گذشته خودتان و جان باختن و شکنجه شدن هزاران مبارز انقلابی درهر دو رژیم سلطنتی و جمهوری اسلامی را زیر پا بگذارید. کافی بود فقط شکنجه گر ساواک و“ مورخ “ اطلاعاتی رژیم اسلامی در این شوی بی بی سی شرکت میداشتند تا هم بیشترماهیت پلید خود را رسوا میکردند وهم نقش برنامه سازان بی بی سی در رابطه با پروژه وزارت اطلاعات رژیم اسلامی افشا میشد .

بنابراین ضروریست ، دررابطه با شبکه های خبری امپریالیسی بخصوص بی بی سی و صدای آمریکا که با تدارک چنین برنامه هایی به توجیه سرکوب و اختناق رژیمهای سرمایه داری سلطنتی و جمهوری اسلامی میپردازند ونیز با تمسک به تحریف تاریخ و شارلاتانیزم و دروغ پردازیهای عناصر معلوم الحال ، نفی مبارزه انقلابی علیه رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی را مد نظر دارند، روشنگری شود .

این وظیفه آگاهگرانه بویژه توسط هر فرد و هر جریان اپوزیسیون آزادیخواه که دغدغه جنبش کارگری و توده های زحمتکش تحت ستم را دارند نبایستی بفراموشی سپرده شود تا بایکوت این رسانه ها توسط هرانسان با شرفی صورت پذیرد . این رسانه های امپریالیستی دکانی شده اند برای عناصری که با ارگانهای سرکوب جمهوری اسلامی همکاری داشته اند و فعلا“ صف دلسوزان و لابی های رژیم اسلامی را تشکیل میدهند نظیر گنجی ها ، فرخ نگهدار ها ومهاجرانی ها ، وادادگان سیاسی “ دمکرات “ شده و عمله و اکره سلطنت ، تا هر نوع کالای مسموم سیاسی با برچسب „دمکراسی“ بفروش برود .