گفتگوی امیر جواهری از رادیو راه کارگر با مژده ارسی از سخنگویان ششمین گرد هم آیی سراسری زندانیان سیاسی در برلین (بخش اول) ـ

مژده ارسی
مژده ارسی

بخش اول

گفتگوی امیر جواهری از رادیو راه کارگر با مژده ارسی از سخنگویان ششمین گرد هم آیی سراسری زندانیان سیاسی در برلین
مژده ارسی کی دستگیر شد؟ چرا دستگیر شد؟ چند سال در زندان ماند ؟ کجا هازندانی کشید؟ براو طی سال های زندان بعنوان یک زن زندانی و همنسلانش چه گذشت؟ همچنین در رابطه با مباحث ششمین نشست ، پدیده تواب سازی و تم مبارزه، مقاومت و سرکوب