نگاهی به گرد هم آیی های سراسری زندانیان سیاسی، بخش دوم، گفتگوی امیرجواهری با مژده ارسی

مژده ارسی
مژده ارسی
آیا فکر نمی کنید که بعد از ده سال ، می شود یک نهاد چتری و فراگروهی فراتر از فعالان «گفتگو های زندان» را در بستر تجمع گرایشات گوناگون جان بدربرده درخارج ازکشور از میان نهاد های «بیداران»، «خاوران»،«زندانیان درتبعید» و ده ها کمیته یادمان یاد یاران در سطح شهرها و کشورهای گوناگون ایجاد کرد، تا بتوان یادمان سراسری دو سال یکبار و یا هر ساله را با همین ویژه گی ها درسطح جهان برگزار کرد؟