کشتارزندانیان سیاسی- گفتگوی تلویزیون دریچه با هژیر پلاسچی و عسل اخوان

پوستر ششمین گردهمایی سراسری دربراه کشتار زندانیان سیاسی در ایران، 11 تا 13 سپتامبر، برلین
پوستر ششمین گردهمایی سراسری دربراه کشتار زندانیان سیاسی در ایران، 11 تا 13 سپتامبر، برلین

کشتارزندانیان سیاسی- گفتگوی تلویزیون دریچه با هژیرپلاسچی و عسل اخوان برنامه اين هفته ٣٠ اگوست تلويزيون دريچه ششمين گردهمايي سراسري در باره كشتار زندانيان سياسي برلين ١١ تا ١٣ سپتامبر ٢٠١٥