میلا مسافر، فعال سیاسی و سیاوش محمودی، زندانی سیاسی سابق: گفتاری پیرامون ششمین گردهمایی سراسری درباره ی کشتار زندانیان سیاسی در ایران

آفیشهای پنج گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی در ایران
آفیشهای پنج گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی در ایران

گفتمان سیاسی اجتماعی

29 اوت 2015

 با

 میلا مسافر، فعال سیاسی و سیاوش محمودی، زندانی سیاسی سابق 

گفتاری پیرامون ششمین گردهمایی سراسری درباره ی کشتار زندانیان سیاسی در ایران

 میلا مسافر، فعال سیاسی

گزارشی در باره ی محتوای سیاسی و روند ششمین گردهمایی 

سراسری درباره ی کشتار زندانیان سیاسی در ایران

و

سیاوش محمودی، زندانی سیاسی  و از بازماندگان  کشتار دهه ی شصت

„مروری بر پنج گردهمایی گذشته“   

به مناسبت دهمین سالگرد گردهمایی 

سراسری درباره ی کشتار زندانیان سیاسی در ایران 

____________________________________

فایلهای یوتیوب/ صوتی بخش یکم     بخش دوم      بخش پایانی ________________________________

ششمین گردهمایی درباره ی کشتار زندانیان سیاسی در ایران

برلن، 11- 13 سپتامبر 2015

http://www.cmppir6.com

فهرست برنامه‌های ششمین گردهمایی درباره‌ی کشتار زندانیان سیاسی در ایران ۱۱ تا ۱۳ سپتامبر ۲۰۱۵ – برلین