گفتگوی امیرجواهری با رفیق فرخ قهرمانی یکی از سخنگویان ششمین گرد هم آیی سراسری در باره کشتار زندانیان سیاسی در ایران – برلین، جمعه یازدهم تا یکشنبه سیزدهم سپتامبر 2015

فرخ قهرمانی
فرخ قهرمانی

 

گفتگوی امیرجواهری با رفیق فرخ قهرمانی یکی از سخنگویان ششمین گرد هم آیی سراسری در باره کشتار زندانیان سیاسی در ایران – برلین ازتاریخ جمعه یازدهم تا یکشنبه سیزدهم سپتامبر 2015 درباره آخرین آرایش این همایش بزرگ ، سخنگویان ، مهمانان وریزبرنامه ها وبحث ها ودریافت فرخ قهرمانی ازچرایی شعار؛ چرا نباید جنایتکاران کشتار بیش از سه دهه جنایات علیه بشریت سردمداران رژیم وآمران عاملان کشتاردهه شصت را بخشید و ابعاداین جنایت را فراموش نمود.