پبام حزب سرخ نروژ به ششمین گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی در ایران

پوستر ششمین گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی ایران (11 تا 13 سپتامبر- برلین)
پوستر ششمین گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی ایران (11 تا 13 سپتامبر- برلین)

سرکوب فعالین سیاسی را در ایران متوقف کنید.

رژیم ایران کماکان سیاست سرکوب را در مقابل فعالین سیاسی از طریق شکنجه، زندانی کردن و اعدام ادامه می دهد. حزب سرخ در مقابل سیاست رژیم ایران و سرکوب سیستماتیک جنبش کارگری ایران اعتراض می کند. ما خواستاریم که رژیم ایران، زندانیان سیاسی را آزاد کند و خواهان حمایت جهانی از این خواسته هستیم.
حزب ما علاقمند است حمایت خود را از همه کسانی که برای آزادی زندانیان سیاسی فعالیت می کنند، اعلام می دارد. زندانیان سیاسی ای که مجبور شده اند از ایران بگریزند، مبارزه خود را در تبعید برای آزادی و عدالت در ایران باید ادامه دهند.

با درودهای همبستگی
استیان براگت وت، مسئول بین المللی در حزب سرخ