پیام نهاد های همبستگی به ششمین گردهم آیی سراسری برای کشتار زندانیان سیاسی درایران – برلین

پوستر ششمین گردهمایی سراسری دربراه کشتار زندانیان سیاسی در ایران، 11 تا 13 سپتامبر، برلین
پوستر ششمین گردهمایی سراسری دربراه کشتار زندانیان سیاسی در ایران، 11 تا 13 سپتامبر، برلین

به زندانیان سیاسی ، شاهدان زنده کشتار دهه شصت ،

خانواده های محترم ، جانفشانان راه آزادی و دمکراسی و تمامی حضار در نشست

مادران ، پدران ، همسران و فرزندان پرشمار

باش تا نفرین دوزخ از تو چه سازد

 که مادران سیاه پوش

داغداران زیباترین فرزندان آفتاب و باد

هنوزازسجاده ها

 سربرنگرفته اند …

احمدشاملو

رژیم جمهوری اسلامی ایران از فردای روی کار آمدن خود تا به امرور با فرامین تهاجم به زنان در۸ مارس، پس ازاولین سال به قدرت رسیدن خمینی، تهاجم به تجمع کارگران درروزاول ماه مه، روزجهانی کارگردرهمان سال، فرمان حمله به کردستان در بیست و هشت مرداد وتهاجم به ترکمن صحرا وصیادان انزلی، اعراب جنوب ایران با فرماندهی دریا سالاراحمد مدنی ، فرمانده نیروی دریایی و اولین وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران در دولت مهدی بازرگان ،نشستن گلوله مزدورانش برسینه ی کارگران، سپس فرمان تهاجم به دانشگاههای سراسرکشوربا عنوان سیاه (انقلاب فرهنگی) با براه انداختن سپاه سرکوبگر (حزب الله) تهاجم همه جانبه ای رابرصحنه تمامیت جامعه ما حاکم نمودند تا بتوانند برحکومت سیاه خویش طی جنایات سی و هفت ساله شان ادامه دهند.  این همه جنایات صورت گرفته زمینه ساز، فرمان کشتاربزرگ دوتابستان خونین وخاصه فاجعه تابستان خونین شصت هفت ، بعد از پایان جنگ هشت ساله و سر کشیدن ناگزیر :“جام زهر“ توسط خمینی بوده است.

کشتارهای سال های نخستین دهه ۶۰و قتل عام زندانیان سیاسی و عقیدتی در تابستان۶۷ در زندان های سراسر کشورو ایجاد خاوران های بیشمار در پهنه  درجغرافیان ایران ،از هولناک ترین جنا یات رژیم جمهوری اسلامی می باشند که بی شک ازمصادیق „جنایت علیه انسانیت“ اند. بعبارتی کشتاربزرگ دوتابستان خونین وخاصه فاجعه تابستان خونین شصت هفت، برای نسل ما تردیدی باقی نمی گذارد که فتوای تابستان آن سال، خمینی امام مرگ، به عنوان یکی از خونبارترین، هولناک ترین وشرم آورترین فرامین تاریخی است که، برای کشتارزندانیان عقیدتی وسیاسی، ازادیخواهان وفرزندان آرمانخواه کشورصادرشده بود.

همه ما تا به امروز شاهدیم ومی بینیم که باسپری شدن این همه سال ها، سرکوب بی رحمانهء  دگر اندیشان و مخالفین سیاسی نظام همچنان ادامه دارد و دادخواهی یکایک شما شاهدان این کشتار ها در کنار خانواده های جانفشانان برای شناسایی عاملان جنایت بارآن همه کشتارها تا به امروز بی پاسخ مانده است . بی تردید تا زمانی که رژیم جمهوری اسلامی درحاکمیت است، کشتار، جنایت، زندان و شکنجه ، تبعید هم ادامه خواهد داشت.

اما سرکوب های وحشیانه که با روی کار آمدن دولت های مختلف در ایران همچنان ادامه می یابد ، مانع از این نمی شود که ما برتلاش های خود، درهماهنگی وهمگامی با دیگر افراد، نهادها و کانونها، در افشای جنا یات دیروز و امروز رژیم جمهوری اسلامی بیفزائیم و این رژیم ضد انسان را هرچه بیشتر در سراسر جهان منزوی کنیم.

ما نهاد های همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج کشور، به همراه یاران ما در جای جای جهان ،هم چون سالهاي پيشين، اميد وارهستیم که ایستادگی، مقاومت یکایک شما خانواده های جانفشان ، قدم مهم ديگری براي نزديکی وهم فکری فعالين و کوشندگان راه آزادی و سوسياليسم باشد. کوشندگانی که همواره مدافع پيگير آزادی تمامی زندانيان سياسی و خواهان سرنگونی رژيم جمهوری اسلامی و محاکمه سران آن بوده اند.

ما براین باوریم؛ بازگویی وآگاهی بخشی، ومستند سازی جنایات و کشتارهای وسيع جمهوری اسلامی ازآغاز به قدرت رسيدنش تا به اکنون ، به ويژه کشتارسراسری زندانيان سياسی دهه شصت خاصه تابستان۱۳۶۷وهمه ابعاد آن جنایات بیشمارکه تا به امروزبرنسل ما وجوانان کشورما رفته است، پایه یگانه اقدام ارزنده ای می تواند باشد که توسط شما تجمع کننده گان دراین گرد هم آیی ، در کنار مادران ، پدران ، همسران و فرزندان یکایک آن جانباختگان راه آزادی، درکنار شاهدان رها شده وتبعیدی ازآن دوکشتار، درسلسله برنامه های کشتارزندانیان سیاسی طی هر سال به بارمی نشیند.

کارگر زندانی، زندانی سیاسی بی قید و شرط آزاد باید گردد! زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی

سپتامبر 2015

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج ازکشور

nhkommittehamahangi@gmail.com

http://nahadha.blogspot.com