اسناد تصویری ششمین گردهمایی سراسری: قرائت پیام افتتاحیه توسط سعید حبیبی و سخنرانی اکبر معصوم بیگی عضو هئیت دبیران کانون نویسندگان ایران

اکبر معصوم بیگی
اکبر معصوم بیگی

اسناد تصویری ششمین گردهمایی سراسری: قرائت پیام افتتاحیه توسط سعید حبیبی و سخنرانی اکبر معصوم بیگی عضو هئیت دبیران کانون نویسندگان ایران