النساءُ مثلي زنان از نوع من، شعر از : مرام المصری، ترجمه حماد شیبانی

النساءُ مثلي زنان از نوع من
النساءُ مثلي زنان از نوع من

النساءُ مثلي زنان از نوع من

کاری از سودابه اردوان

کاری از سودابه اردوان

شعر از : مرام المصری

زنان از جنس من
نا توان از سخن گفتن
کلمات در گلو شان گیر می کند
…….
……..
مثل یک خار
…..ترجیح میدهند آنرا قورت دهند

چیزی جز گریه نمی شناسند
گریۀ درماندگی

یکباره فوران میکند
سرازیر میشود
مثل شاهرگی
که قطع شده باشد

زنان از جنس من

سیلی را می خورند
….و توان پاسخ دادن به آن را ندارند

از خشم بر خود می لرزند
دست و پا بسته
مثل شیری
در قفس

زنان مثل من
رویاشان
آزادی است
ترجمه حماد شیبانی
* مرام المصری شاعر برجسته سوریه ای