اسناد تصویری ششمین گردهمایی سراسری: کلیپ دهمین سال برگزاری گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی در ایران

آفیشهای پنج گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی در ایران
آفیشهای پنج گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی در ایران

به مناسبت دهمین سال برگزاری گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی در ایران، کلیپ کوتاهی در افتتاحیه ششمین گردهمایی سراسری پخش شد که شما را به دیدن آن دعوت می کنیم