Bahar choir سروده سعید سلطانپور گروه کر بهار

اجرای خون ارغوانهاتوسط پروه کر بهار
اجرای خون ارغوانهاتوسط پروه کر بهار

به امید سوختن تمام قفس ها و رها شدن پرندگان

از طرف تمام اعضاء گروه کر بهار به تمام آزادی خواهان در سرتاسر جهان.
به امید سوختن تمام قفس ها و رها شدن پرندگان.
آهنگ سازی٬ ارکستراسیون رهبری : مهرداد بران

سروده سعید سلطانپور

زده شعله در چمن در شب وطن خون ارغوان ها
تو ای بانگ شور افکن تا سحر بزن شعله تا کران ها
که در خون خستگان دل شکستگان آرمیده طوفان
به آیندگان نگر در زمان بنگر بردمیده طوفان
قفس را بسوزان رها کن پرندگان را بشارت دهندگان را
که لبخند آزادی خوشه شادی تا سحر بروید
سرود ستاره را موج تشنه با آهوان بگوید
ستاره ستیزد و شب گریزد و صبح روشن آید
زند بال و پر ز نو آن کبوتر و سوی میهن آید
گرفته تمام شب شاخه ای به لب سرخ و گرده افشان
پرد گرده گسترد دانه پرورد سر زند بهاران
قفس را بسوزان رها کن پرندگان را بشارت دهندگان را
که لبخند آزادی خوشه شادی تا سحر بروید
سرود ستاره را موج تشنه با آهوان بگوید