یادمان کشتار زندانیان سیاسی دهه شصت در مونترآل: گروه رقص خورشید خانم به سرپرستی آرام بیات بخش دوم

گروه رقص خورشید خانم به سرپرستی آرام بیات
گروه رقص خورشید خانم به سرپرستی آرام بیات