یادمان کشتار زندانیان سیاسی دهه شصت در مونترآل: موسیقی زنده توسط شیرین مهربد آوازه خوان در تبعید