فراخوان کارزار اعتراضی به 37 سال جنایات رژیم جمهوری اسلامی ایران به مناسبت سفر روحانی به فرانسه

همبستگی تادم مرگ، تا پس از مرگ تا رستاخیز خلق
همبستگی تادم مرگ، تا پس از مرگ تا رستاخیز خلق

توجه: هر سه تظاهرات ما به دلایل امنیتی لغو شده اند

در پی رویدادهای وحشتناک دیشب در پاریس که تاکنون بیش از صد وبیست بیگناه جان خود را از دست داده اند، هر سه تظاهرات ما به دلایل امنیتی لغو شده اند.
لطفا به دوستان کشورهای دیگر اطلاع دهید که از سفر به فرانسه خودداری کنند

فراخوان  کارزار اعتراضی به 37 سال جنایات رژیم جمهوری اسلامی ایران
 به مناسبت سفر روحانی به فرانسه
  
حسن روحانی رئیس جمهور حکومت اسلامی ایران، توسط مقامات جمهوری فرانسه، به این کشور دعوت شده است تا به رغم نقض آشکارومداوم حقوق بشردرایران، مشارکت دراقدامات تروریستى، همکاری با مستبدین منطقه وبحران آفرینی درجهان، به عادی سازی روابط سیاسی وتجاری  با فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی دست زده، براى خود مشروعيت كسب كند.
ما بخشی از تشکل های سیاسی واجتماعی وکنشگران اپوزیسیون در خارج از کشور، برای اعتراض به سى وهفت سال كشتار، سرکوب فاشیستی وتجاوز  به حقوق همه اقشار مردم ایران و بیعدالتی اعمال شده نسبت به همه ستمدیدگان، اعم از زنان و کارگران و دیگر مزدبگیران و اندیشه ورزان وهنرمندان و معلمان ونویسندگان و روزنامه نگاران و دانشجویان، فارغ از جنسیت و ملیت وقوميت و آئین و اندیشه، یک کارزار اعتراضی را تدارک دیده ایم.
به این مناسبت ازهمه ايرانيان آزاده كه باور به نفی و سرنگونی تمامیت نظام جمهوری اسلامی دارند و خواستار برقراری آزادی، دموکراسی، استقلال، برابری وعدالت اجتماعی، جدائی دین از دولت (لائیسیته-سکولاریسم)، رعایت تمامی حقوق ملیت های ساکن ایران براساس موازین بین المللی، لغومجازات اعدام، برچیدن بساط  شكنجه، لغو هرگونه تعقيب كنشگران سیاسی، ملی و فرهنگی، برابری حقوق زن و مرد و رعایت آزادی های مدنی و سیاسی مصرح در منشور جهانی حقوق بشر واز جمله حق ملل درتعیین سرنوشت خویش هستند، دعوت می کنیم با مشارکت فعال خود به این کارزار اعتراضی بپیوندند.
 
 تظاهرات مرکزی روز یکشنبه، 15 نوامبر 2015
پاریس R، میدان از ساعت 13 تا 15
 
 آکسیون های بعدی:
 
دوشنبه 16 نوامبر از ساعت 9 صبح تا 17، میدان  Fonپاریس هفتم، نزدیک یونسکو
 
سه  شنبه 17 نوامبر از ساعت 15 تا 17 در میدان Inv پاریس هفتم
 
کمیته برگزاری کارزار اعتراضی به 37 سال جنایات رژیم جمهوری اسلامی ایرانپاریس
 
تشکلات، انجمن ها و سازمان هائی که از این «کارزار» اعلام پشتیبانی کرده اند:
 
حزب ضد سرمایه داری فرانسه NPA
 
حزب کمونیست فرانسه PCF
 
حزب سبزهای فرانسه EELV 
 
اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران ایران-واحد پاریس
 
انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران-پاریس
 
انجمن فرهنگی روژی کورد
 
 جمعی از آنارشیست ها و آنارکو سندیکالیست های فارسی زبان درپاریس
 
 جمعی از کمونیست های ایران (پاریس)؛
 
جمعیت کردهای مقیم فرانسه
 
حزب دموکرات کردستان
 
حزب دموکرات کوردستان ایران – کمیته پاریس؛
 
سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران – فرانسه
 
سازمان راه کارگر- واحد پاریس
 
سازمان مردمی کرمانج خراسان  از لندن
 
شورای موقت سوسیالیست های  چپ ایران
 
شورای هماهنگی جنبش جمهوری خواهان دموکراتیک و لائیک
 
کانون پشتیبانی و دفاع از مبارزات مردم ایران-هانوور
 
کمیتە اعتراض بە سفر روحانی رئیس جمهور ایران بە فرانسە—از هلند
 
 کمیته دفاع از مبارزات مردم ایران- شیکاگو
 
 کمیته زنان ضد سنگسار – پاریس
 
همبستگی سوسسیالیستی با کارگران ایران- فرانسه
 
 
امضاها ادامه دارد…