اسناد تصویری ششمین گردهمایی سراسری: طاها زینالی – پراکسیس- میز گرد مبارزه – جستاری در ضرورت بازسازی گفتمان انقلابی